ประวัติและที่มาของ บริษัท โปร อินด์ 
ปรัชญาธุรกิจและความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทโปร อินด์

โปร อินด์ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจมอบประสบการณ์การเช่าโรงงานและคลังสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ผ่านการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องและการบริการหลังการเช่าที่น่าประทับใจ 

อีกทั้งเรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวอย่างยั่งยืนกับทั้งพนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้าของเรา สังคมและชุมชน
โดยยึดหลักดำเนินธุรกิจด้วย สัจจะ ซื่อสัตย์ จริงใจและยุติธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความสุขของทุกๆฝ่าย
เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเติบโตและเจริญรุ่งเรืองได้อย่างยั่งยืน ดังคำขวัญที่ว่า “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”